Obchodní podmínky

společnosti WORKBENCH CZ s.r.o. se sídlem K Silu 40, Kuchař, 267 16, IČO: 248 25 611, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177857 pro prodej zboží prostřednictvím webových stránek www. workbench.cz, www.gravirovani.net a www.kreativnirenata.cz

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky se vztahují na závazky mezi společností WORKBENCH CZ s.r.o. v postavení prodávajícího a právnickými i fyzickými osobami, v postavení kupujícího (společně dále také jen strany).
 • Tyto obchodní podmínky upravují zejména způsob uzavírání kupních smluv, jakož i způsob plnění a úhrady kupní ceny a postup kupujícího při uplatňování nároků z vad zboží.

 

2. Registrace kupujícího

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Způsob uzavírání kupních smluv:

a) Způsob uzavírání kupních smluv s využitím uživatelského účtu

 • Kupující se prostřednictvím svého zákaznického jména (emailu) a přihlašovacího hesla přihlásí ke svému uživatelskému účtu a vyplní objednávku, kterou prostřednictvím webových stránek odešle prodávajícímu.
 • Odesláním objednávky je pro kupujícího závazný obsah objednávky, včetně ceny zboží uvedené objednávce (vč. případné ceny dopravy).
 • Pokud prodávající prostřednictvím zaslaného emailu potvrdí přijetí objednávky, tímto potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy.

b) Způsob uzavírání kupních smluv bez využití uživatelského účtu

 • Kupující písemně, telefonicky, osobně nebo prostřednictvím elektronické pošty objedná dodání zboží u prodávajícího, přičemž pro kupujícího je závazný obsah objednávky vč. ceny zboží uvedené v ceníku prodávajícího (vč. případné ceny dopravy).
 • Pokud prodávající telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijetí objednávky, tímto potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy.

Pokud se bude jednat o objednávku nestandardní (úprava rozměrů, materiálů a pod.), nebo bude při objednávce požadována doprava zboží prodávajícím (doprava pracovních stolů WORKBENCH), bude se za uzavření kupní smlouvy považovat emailový souhlas s cenou dle cenové nabídky, kterou zašle prodávající kupujícímu elektronicky.

 

4. Způsob a místo plnění

 • Zboží objednané kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami dodá prodávající kupujícímu buď prostřednictvím zásilky tzv. „na dobírku“, nebo s použitím vlastního rozvozu, příp. předá kupujícímu osobně ve své provozovně, viz podmínky dopravy.
 • Místem plnění bude adresa v kupní smlouvě, typicky uvedená kupujícím v objednávce, pokud jí prodávající přijme.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací o stavu objednávky a dodání zboží na emailovou adresu nebo formou SMS služby na telefonní číslo kupujícího.

 

5. Kupní cena a její splatnost

 • Spolu s cenou za zboží kupující uhradí také DPH v příslušné výši a případně cenu dopravy (dále společně jen kupní cena). Kupní cena je splatná při převzetí zboží kupujícím.
 • Prodávající vystaví řádný daňový doklad (fakturu), kterou vyúčtuje kupujícímu sjednanou kupní cenu, přičemž tato faktura bude připojena k zásilce zboží. Bude-li plněno tzv. zásilkou na dobírku, zaplatí kupující kupní cenu proti převzetí zboží.
 • Kupující souhlasí se zasíláním daňových dokladů (faktur, dobropisů) emailem.

 

6. Odpovědnost za vady zboží, záruční lhůta, reklamace:

 • Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.
 • Kupující je povinen si zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí a zjevné vady nahlásit prodávajícím (resp. přepravci), příp. zboží nepřevzít.
 • Stane-li se vada zjevnou až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, je kupující povinen takovéto vady písemně oznámit prodávajícímu a uplatnit své nároky z vad, bez zbytečného odkladu poté, co takovouto vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl (nejpozději však do 3 dnů). Záruční lhůta na všechny námi dodávané produkty je 24 měsíců pro fyzické osoby a 12 měsíců pro právnické osoby.
 • Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné nebo telefonické oznámení o vadách zboží a uplatnění nároků kupujícího z vad zboží, je povinen toto oznámení prověřit, k čemuž se kupující zavazuje poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost. Výsledek prověřování oznámí prodávající kupujícímu nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok kupujícího oprávněným, učiní v téže lhůtě nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku kupujícího z vad zboží.
 • Postup při uplatnění nároku z vad zboží, jakož i podmínky vrácení zboží, které nemá vady, (vč. příp. manipulačních poplatků) jsou podpůrně k těmto podmínkám upraveny v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jako příloha č. 1.
 • Kupující se vzdává svých práv na náhradu újmy způsobené vadou zboží, a to v maximálním rozsahu povoleném dispozitivními ustanoveními zákona (tzn. s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, újmy na přirozených právech člověka a újmy způsobené slabší straně); tím nejsou dotčena práva kupujícího z vad zboží dle ujednání mezi smluvními stranami. Bez ohledu na výše uvedené se kupující vzdává veškerých případných práv na náhradu nemajetkové újmy, ušlého zisku a jakékoli další nepřímé újmy způsobené vadou zboží. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1924 občanského zákoníku.

 

7. Závěrečná ustanovení:

 • Vylučuje se použití § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace jsou k dispozici na https://www.workbench.cz/ochrana-osobnich.udaju.
 • Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho norem mezinárodního práva soukromého. Ustanovení zákona upravující poměry mezi stranami mají přednost před obchodními zvyklostmi.
 • Tyto podmínky platí do té doby, než kupující přijme nové znění podmínek, a to i jen vystavené prodávajícím na svých webových stránkách. Přijmout toto nové znění za kupujícího je oprávněna jakákoli osoba, která je oprávněna uzavírat za kupujícího kupní smlouvy s prodávajícím.

 

Příloha č. 1
REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti WORKBENCH CZ s.r.o. se sídlem K Silu 40, Kuchař, 267 16, IČO: 248 25 611, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177857 pro prodej zboží prostřednictvím webových stránek www. workbench.cz, www.gravirovani.net a www.kreativnirenata.cz

Reklamační řád stanovuje postup při uplatnění nároků z vad zboží zakoupeného zákazníky. Týká se reklamací z důvodu kvality, druhu nebo počtu dodaného zboží a podmínek za jakých je možné vrácení zboží, které nemá vady.

 

I. Reklamace:

 • Při převzetí zboží je nutné zásilku řádně zkontrolovat. Dále je nutné zkontrolovat počet nákladových kusů zásilky. U zboží zasílaného přes zásilkový obchod, je nutné v případě neodpovídajícího počtu nákladových kusů zásilky uvést tuto skutečnost do emailu a ten neprodleně (nejdéle však do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky) odeslat prodávajícímu. U zboží zaváženého z provozovny je v takovém případě nutné sepsat reklamační protokol. Pokud tak kupující neučiní, potvrzuje svým podpisem převzetí zásilky bez výhrad.
 • V případě jakéhokoli poškození přepravního obalu je nutné s přepravcem písemně sepsat výhradu k převzetí zásilky, následně provést kontrolu obsahu zboží a v případě zjištění poškození zboží sepsat s přepravcem reklamační protokol.
 • Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zásilky.
 • Reklamaci zakoupeného zboží přes zásilkový obchod lze uplatnit telefonicky na tel. čísle 734 757 922 nebo emailem na Info@workbench.cz.
 • Místem pro uplatnění reklamace zakoupeného zboží přes zásilkový obchod je adresa sídla společnosti WORKBENCH CZ s.r.o.
 • Při nahlášení reklamace je nutné uvést číslo faktury (případně variabilní symbol, číslo dodacího listu), kód a název sortimentu, reklamovaný počet, důvod reklamace (u vadného zboží specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje) a požadavek na způsob vyřízení reklamace (výměna, dobropis).
 • Vyžaduje-li reklamace posouzení zboží, zajišťuje jeho vrácení kupující.
 • Zboží k vrácení zpět musí být kompletní (pokud není dohodnuto jinak), ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům daného zboží, nejlépe v původním obalu a musí být před vrácením skladováno tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 • Pokud bude se zbožím manipulováno pomocí vysokozdvižného vozíku, musí být zboží uloženo na prokladech a to tak, aby nedošlo k poškození při manipulaci

 

II. Podmínky vrácení zboží, které nemá vady:

 • Zakoupené zboží může být vráceno pouze za podmínek, že bylo nepoužité, je nepoškozené, včetně příslušenství, v originálním obalu a vhodné pro další prodej.
 • Možnost vrácení zboží, které nemá vady, se vztahuje pouze na skladový sortiment, nikoliv na zakázkově vyrobené zboží.
 • Zboží zakoupené přes zásilkový prodej vrací kupující na své náklady na adresu sídla společnosti WORKBENCH CZ s.r.o.
 • Při vrácení zboží do14 dnů od dodání nejsou kupujícímu účtovány žádné poplatky.
 • Vrácení zboží po uplynutí výše uvedené lhůty je možné pouze po schválení prodávajícího, může být ale účtován manipulační poplatek ve výši 30 % z ceny vráceného zboží.